Lle mae Cymru yn croesawu'r Byd | Where Wales welcomes the World

Prosiectau / Projects

Grantiau cymorth cymunedol i’r sector gwirfoddol a chymunedol / Community Support Grants for the Voluntary and Community Sector.

Mae Cyngor Tref Llangollen yn gwerthfawrogi’r sgiliau, y profiad a’r arbenigedd sydd gan y sector gwirfoddol a chymunedol ac yn cydnabod yr help y gall sefydliadau ei roi i gefnogi’r Cyngor i gyflawni ei nodau a chyflawni ei flaenoriaethau ar gyfer preswylwyr.

Mae’r Cyngor Tref yn cynnig Grantiau Cefnogaeth Gymunedol i ariannu cyfleusterau, offer a gweithgareddau sy’n bwysig i’r gymuned leol.  Rhaid i’r gwobrau hyn fod o fudd i aelodau’r gymuned yn gyffredinol ac maent wedi’u cyfyngu i ardal ddaearyddol ffiniau etholiadol Cyngor Tref Llangollen.

Llangollen Town Council appreciates the skills, experience and expertise which the voluntary and community sector holds and recognises the help that organisations can give to support the Council in achieving its aims and fulfilling its priorities for residents.

The Town Council are offering Community Support Grants to fund facilities, equipment and activities that are important to the local community.  These awards must benefit members of the community in general and are limited to the geographic area of the Llangollen Town Council electoral boundaries.

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y ddolen isod / For further information click on the link below:

Community Support Grant application form 19.20

No Comments Yet

Leave a Reply