Lle mae Cymru yn croesawu'r Byd | Where Wales welcomes the World

Neuadd y Dref / Town Hall

2014-04-28 15.01.57

Mae Neuadd y Dref yn adeilad allweddol yng nghanol y dref. Yn ogystal â bod yn gartref i Swyddfeydd a Siambr y Cyngor Tref, mae’n cynnal nifer o ddigwyddiadau a digwyddiadau o ddawns hyd at berfformiadau operatig, derbyniadau sinema a phriodas yn ystafelloedd ymgynnull y llawr cyntaf.

Gellir archebu’r cyfleusterau trwy gysylltu â Chlerc y Dref a manylir ar y ffurflenni a’r taliadau cyfredol isod.

The Town Hall is a key building in the town centre.  As well as housing the Town Council Offices and Chamber, it hosts a number of functions and events from dance through to operatic performances, cinema and wedding receptions in the first floor assembly rooms.

The facilities can be booked by contacting the Town Clerk and the appropriate forms and  current charges are detailed below.

Tariffau ystafell . Room Tariffs

Telerau ac amodau llogi . Terms and Condition of hire

Ffurflen archebu . Booking Form

Mae’r galluoedd adeiladu ar gyfer elfennau unigol yr adeilad fel a ganlyn:
Awditoriwm. 300 yn sefyll. 200 yn eistedd. 100 arddull cabaret.
Balconi. 100 yn eistedd
Siambr. 40 yn eistedd. Arddull cynhadledd 25 eistedd.

Cynllun cynllun seddi yn yr Awditoriwm y manylir arno isod.

The building capacities for the individual elements of the building are as follows:
Auditorium. 300 standing. 200 seated. 100 cabaret style.
Balcony. 100 seated
Chamber. 40 seated. 25 seated conference style.

Plan of seating layout in the Auditorium detailed below.
Auditorium Capacity

No Comments Yet

Leave a Reply