Lle mae Cymru yn croesawu'r Byd | Where Wales welcomes the World

Neuadd y Dref / Town Hall

2014-04-28 15.01.57

Mae Neuadd y Dref yn adeilad allweddol yng nghanol y dref. Yn ogystal â bod yn gartref i Swyddfeydd a Siambr y Cyngor Tref, mae’n cynnal nifer o ddigwyddiadau a digwyddiadau o ddawns hyd at berfformiadau operatig, derbyniadau sinema a phriodas yn ystafelloedd ymgynnull y llawr cyntaf.

The Town Hall is a key building in the town centre.  As well as housing the Town Council Offices and Chamber, it hosts a number of functions and events from dance through to operatic performances, cinema and wedding receptions in the first floor assembly rooms.

Gellir archebu’r cyfleusterau trwy gysylltu â Chlerc y Dref a anylir ar y ffurflenni a’r taliadau cyfredol isod.

The facilities can be booked by contacting the Town Clerk and the appropriate forms and  current charges are detailed below.

Tariffau ystafell . Room Tariffs

Telerau ac amodau llogi . Terms and Condition of hire

Ffurflen archebu . Booking Form

Mae’r galluoedd adeiladu ar gyfer elfennau unigol yr adeilad fel a ganlyn:
Awditoriwm. 300 yn sefyll. 164 yn eistedd. 120 gwledd.
Balconi. 100 yn eistedd
Siambr. 40 yn eistedd. Arddull cynhadledd 25 eistedd.

Cynllun cynllun seddi yn yr Awditoriwm y manylir arno isod.

The building capacities for the individual elements of the building are as follows:
Auditorium. 300 standing. 164 seated. 120 banquet.
Balcony. 100 seated
Chamber. 40 seated. 25 seated conference style.

Plan of seating layout in the Auditorium detailed below.
Auditorium Capacity

Digwyddiadau i ddod / Forthcoming events.

Tocynnau ar gael o Neuadd y Dref neu ar-lein / Tickets available from Town hall or online.

https://www.skiddle.com/whats-on/Llangollen/Llangollen-Town-Hall/Outside-the-Box-A-Live-Show-about-Death/36317344/

Tocynnau ar gael o n / Tickets available from
Courtyard Books, Llangollen Oggie Shop
neu ar-leiTown hall or online www.ticketsource.co.uk

No Comments Yet

Leave a Reply