Lle mae Cymru yn croesawu'r Byd | Where Wales welcomes the World

Contact us | Cysylltwch

Email, post, phone | E-bost, post, ffôn

More | Mwy...

Information | Gwybodaeth

Minutes and agendas | Cofnodion ac agendâu

More | Mwy...

Councillors | Cynghorwyr

Councillor details | Manylion cynghorydd

More | Mwy...

Hysbysiadau / Notices

Rhoddir rhybudd trwy hyn o gyfarfod o’r Pwyllgor Rheoli Asedau a gynhelir drwy Microsoft Teams ar Dydd Mawrth 3 Hydref 2023 am 6.00 yh er mwyn trosi’r busnes a nodir yn yr Agenda,  gan ddefnyddio’r ddolen y manylir isod:   https://msteams.link/TAZK   Mae modd gweld yr agenda ar dudalen cyfarfodydd ar www.llangollentowncouncil.gov.uk  Notice is hereby given that a meeting of the Asset Management Committee will via Microsoft Teams on Tuesday3 October 2023 at 6.00 pm for the purpose of transacting the business set out in the agenda. using the link detailed below:   https://msteams.link/TAZK   The agenda can be viewed on the meetings pages. www.llangollentowncouncil.gov.uk  

Is-ddeddf Sgwâr y Canmlwyddiant.Centenary Square Byelaw.
O dan ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol (Is-ddeddfau) Cymru 2012 mae’n ofynnol i Gyngor y Dref ymgynghori â phobl a sefydliadau sydd â diddordeb cyn ffurfio is-ddeddfau a cheir copi o’r Datganiad Ysgrifenedig Cychwynnol isod   Bydd y broses ymgynghori yn dechrau ddydd Llun 5 Mehefin 2023 ac yn cael ei chwblhau erbyn 31  Hydref 2023.   Dylai unrhyw sylwadau yr hoffech eu gwneud gael eu hanfon at Glerc y Dref.Under the provisions of the Local Government (Byelaws) Wales Act 2012 the Town Council is required to consult with interested persons and organisations prior to making byelaws and a copy of the Initial Written Statement is detailed below   The consultation process will begin on Monday 4 September 2023 and be completed by 31 October 2023.   Any comments you wish to make should be forwarded to the Town Clerk.
  [email protected]