Lle mae Cymru yn croesawu'r Byd | Where Wales welcomes the World

Contact us | Cysylltwch

Email, post, phone | E-bost, post, ffôn

More | Mwy...

Information | Gwybodaeth

Minutes and agendas | Cofnodion ac agendâu

More | Mwy...

Councillors | Cynghorwyr

Councillor details | Manylion cynghorydd

More | Mwy...

Hysbysiadau / Notices

Rhoddir rhybudd trwy hyn o cyfarfod cyffredin o’r Cyngor y Dref a gynhelir ar 18.01.22 am 6.00yh, gan ddefnyddio meddalwedd cynadledda o bell Microsoft TEAMS er mwyn trosi’r busnes a nodir yn yr agenda.

Mae’r cyfarfod yn agored i’r wasg a’r cyhoedd a gellir gweld yr agenda ar dudalen y cyfarfodydd.  

Y ddolen i ymuno â’r cyfarfod hwn yw:
Click here to join the meeting
Notice is hereby given of an ordinary meeting of the Town Council which will be held on 18.01.22 at 6.00pm, using Microsoft TEAMS conferencing software, for the purpose of transacting the business set out in the agenda.

The meeting is open to the press and public and the agenda can be viewed on the meetings page.  

The link to join this meeting is:
Click here to join the meeting

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2021

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2021, Llangollen Town Council publish its accounting statements for the year ended 31 March 2021 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General.

The accounting statements in the form of an annual return have been published on the Council’s website. However, the accounts are published before the conclusion of the audit. Due to the impact of COVID-19, the Auditor General has not yet issued an audit opinion.

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2021, i Cyngor Dref Llangollen gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae’r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i’r archwiliad ddod i ben. Oherwydd effaith COVID-19, nid yw’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.