Lle mae Cymru yn croesawu'r Byd | Where Wales welcomes the World

Cyfarfodydd / Meetings

Mae’r Cyngor yn cynnal cyfarfodydd misol, ar drydydd dydd Mawrth y mis am 6.00 pm. Cynhelir cyfarfodydd yn Siambrau’r Cyngor, Neuadd y Dref, Parade Street, Llangollen. Mae cyfarfodydd yn agored i’r cyhoedd i fynychu ac arsylwi. Mae Agenda ar gael o Swyddfa’r Cyngor Tref ac ar-lein cyn y cyfarfod.

Mae cofnodion printiedig, wedi’u llofnodi, cyfarfod Cyngor Tref yn parhau i fod yn gofnod ffurfiol statudol a rhwymol gyfreithiol o benderfyniadau’r Cyngor Tref.

The Council holds monthly meetings, on the third Tuesday of the month at 6.00 pm. Meetings are held in the Council Chambers, Town Hall, Parade Street Llangollen. Meetings are open to the public to attend and observe. Agenda’s are available from the Town Council Office and online prior to the  meeting.

The printed, and signed, minutes of a Town Council meeting remain the statutory and legally binding formal record of Town Council decisions.

Rhestr o’r cyfarfodydd Schedule of meetings 2021.22

Nodiadau cyfarfodydd a gyhoeddir yn unol ag Atodlen 4, Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021. / Notes of meetings published in compliance with the Schedule 4, Local Government and Elections (Wales) Act 2021.

Mae cofnodion printiedig, wedi’u llofnodi, cyfarfod Cyngor Tref yn parhau i fod yn gofnod ffurfiol statudol a rhwymol gyfreithiol o benderfyniadau’r Cyngor Tref.

The printed, and signed, minutes of a Town Council meeting remain the statutory and legally binding formal record of Town Council decisions.

Cyfarfodydd Cyngor y Dref / Town Council Meetings.

2021.11.16

Pwyllgor Rheoli Asedau / Asset Management Committee.

Pwllgor Cittaslow / Cittaslow Committee.

Pwyllgor Adnoddau Dynol / Human Resources Committee.

Cyfarfodydd Cyngor y Dref / Town Council Meetings.

/ Agendas.

Cofnodion / Minutes.

Cyfarfodydd Pwyllgorau / Committee Meetings.

Cynllun Dirprwyo / Scheme of Delegation.

Cylch gorchwyl Terms of Reference

Pwllgor Cittaslow / Cittaslow Committee.

Agendau / Agendas.

Cofnodion / Minutes .

Pwyllgor Adnoddau Dynol / Human Resources Committee.

Agendau / Agendas

Cofnodion / Minutes. 

Pwyllgor Rheoli Asedau / Asset Management Committee.

Agendau / Agendas.

Cofnodion / Minutes.

Archif / Archives

Cyfarfodydd Cyngor y Dref / Town Council Meetings.

Agendau / Agendas.

2020.21

2019.20

2018.19

2017.18

2016.17

2015.16

2014.15

2013.14

Cofnodion / Minutes.

2019.20

2018.19

2017.18

2016.17

2015.16

2014.15

2013.14

Cyfarfodydd Pwyllgorau Cyngor y Dref / Town Council Committee Meetings.

Pwllgor Cittaslow / Cittaslow Committee.

Agendau / Agendas.

2019.20

2018.19

2017.18

2016.17

2018.19

Cofnodion / Minutes.

2019.20

2017.18

2016.17

Pwyllgor Adnoddau Dynol / Human Resources Committee.

Agendau / Agendas.

2019.20

2018.19

2017.18

2016.17

Cofnodion / Minutes.

2019.20

2018.19

2017.18

2016.17

Pwyllgor Rheoli Asedau / Asset Management Committee.

Agendau / Agendas.

2019.20

2018.19

2017.18

Cofnodion / Minutes.

2019.20

2018.19

2016.17