Ffurflenni Blynyddol/ Annual Returns

Ffurflen Flynyddol Cyngor Dref Llangollen Town Council Annual Return 2023

Ffurflen Flynyddol Cyngor Dref Llangollen Town Council Annual Return 2022

Ffurflen Flynyddol Cyngor Dref Llangollen Town Council Annual Return 2021

Annual Return for year ended 31st March 2020

Annual Return for the Year Ended 31st March 2019

Annual Return for the Year Ended 31st March 2018

Annual Return for year ended 31st March 2017

Annual Return for year ended 31 March 2016

Annual Return for year ending 31 March 2015

Hysbysiadau archwilio / Audit Notices 

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr Notice of appointment of the date for the exercise of electors rights

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023

Mae rheoliad 15 (5) o Reoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol, erbyn 30 Medi 2023, i Cyngor Dref Llangollen gyhoeddi ei ddatganiadau cyfrifyddu ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023 ynghyd ag unrhyw dystysgrif, barn neu adroddiad a gyhoeddwyd, a roddwyd neu a wnaed gan yr Archwilydd Cyffredinol.

Mae’r datganiadau cyfrifyddu ar ffurf ffurflen flynyddol wedi’u cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Fodd bynnag, cyhoeddir y cyfrifon cyn i’r archwiliad ddod i ben oherwydd mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi cyhoeddi barn archwilio eto.

Publication of audited accounts for the year ended 31 March 2023

Regulation 15(5) of the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 (as amended) requires that by 30 September 2023 Llangollen Town Council publish its accounting statements for the year ended 31 March 2023 together with any certificate, opinion, or report issued, given or made by the Auditor General.

The accounting statements in the form of an annual return have been published on the Council’s website. However, the accounts are published before the conclusion of the audit. The Auditor General has not yet issued an audit opinion.

Taliadau awdurdodedig / Authorised payments.

2023.24

Panel Taliadau Annibynnol Cymru, hysbysiadau talu. / Independent Remuneration Panel for Wales payment notifications.

Taliadau Payments 2022.23

Taliadau.Payments 2021.22

Taliadau.Payments 2020.21

Taliadau.Payments 2019.20

Taliadau.Payments 2018.19

Taliadau.Payments 2017.18

Taliadau.Payments 2016.17

Dogfennau statudol. / Statutory Documents.

Financial Regulations

Governance and Accountability A Practitioners Guide Wales 2019

Cofrestr Asedau . Asset Register